00057185366J7yl4XX 165856083 行政统计文员 行政统计文员 上海蓝强机械制造有限公司 上海蓝强机械制造有限... 30 40 1 3300 3300-4000 1 1 0 2018-06-22 2018-07-22 2018-07-16 N jie1.gif jie1.gif 07 N 大学专科/高职 javascript:void("00057185366J7yl4XX") javascript:void("00057185366J7yl4XX") 0005749669Oe0o24Ai 165915134 ATM呼叫中心客服 ATM呼叫中心... 上海广电企业管理咨询有限公司 上海广电企业管理咨询... 20 40 2 4200 4200-4500 1 0 0 2018-07-05 2018-08-05 2018-07-16 N jie1.gif jie1.gif 10 Y N 高中/中专/技校 javascript:void("0005749669Oe0o24Ai") javascript:void("0005749669Oe0o24Ai") 0005771938s71nR1Gf 165957434 呼叫中心客服 呼叫中心客服 上海广电企业管理咨询有限公司 上海广电企业管理咨询... 20 40 2 4200 4200-4500 2 0 0 2018-07-13 2018-08-13 2018-07-16 N jie1.gif jie1.gif 10 Y N 高中/中专/技校 javascript:void("0005771938s71nR1Gf") javascript:void("0005771938s71nR1Gf") 0005741516bQ7VB7lP 165899221 弱电工程师 弱电工程师 上海合嘉信息科技有限公司 上海合嘉信息科技有限... 22 35 1 5000 5000-7000 2 0 2 2018-07-02 2018-08-02 2018-07-16 N jie1.gif jie1.gif 11 Y N 大学专科/高职 javascript:void("0005741516bQ7VB7lP") javascript:void("0005741516bQ7VB7lP") 0005749071Vi6cg4Ki 165914437 数控加工中心操作工 数控加工中心操... 上海蓝强机械制造有限公司 上海蓝强机械制造有限... 23 40 3 4000 4000-5000 2 0 2 2018-07-05 2018-08-05 2018-07-16 N jie1.gif jie1.gif 07 Y N 高中/中专/技校 javascript:void("0005749071Vi6cg4Ki") javascript:void("0005749071Vi6cg4Ki")
400 5 1999 1 5 abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm
职业介绍-单位表修改单页
岗位名称 学历 年龄 人数 工资
-
   首页  上页  下页  末页